Duurzame energie in handen van lokale inwoners

Samen ontwikkelen van wind- en zonneparken

Lokaal opgewekte duurzame energie voor lokaal gebruik

Naar een energietoekomst die we gezamenlijk bepalen

Missie, Visie & Doelstellingen

imageimageimageimageimageimageimage

Missie

REScoop Limburg is de overkoepelende coöperatie van onafhankelijke burger duurzame energie-coöperaties in Limburg die samenwerken om de energietransitie in Limburg vorm te geven.
Zij doet dit door:
• Haar leden te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.
• De leden te ondersteunen bij hun plannen voor het lokaal opwekken, leveren en opslaan van duurzame energie.
• Het actief ondersteunen van leden bij initiatieven op het gebied van energiebesparende maatregelen en activiteiten.
• Het ondersteunen van de leden bij alles wat met de warmtetransitie te maken heeft .
• Het behartigen van de belangen van de leden in de breedste zin van het woord.
In het bijzonder richt REScoop Limburg zich op het ontwikkelen van lokale zonne- en windparken in haar werkgebied. Principieel uitgangspunt daarbij is dat geldstromen, grotendeels, binnen de regionale economie blijven. Daardoor kunnen de leden hun sociaal, maatschappelijke en duurzame doelstellingen verwezenlijken en een bijdrage leveren aan de circulaire economie.
REScoop Limburg is een lerende organisatie die met al hun leden een verdere professionalisering nastreeft.

Visie

De transitie naar duurzame energieopwekking, duurzaam energie gebruik en energie opslag staat landelijk volop in de belangstelling. De omschakeling van gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie wordt versneld door burgerinitiatieven waardoor een korte energiecyclus in eigen hand wordt genomen. In coöperatieve vormen vindt een verdere democratisering van de energiecyclus plaats, waardoor de lokale economie ondersteund wordt.
REScoop Limburg wil een “branche organisatie” zijn voor haar aangesloten leden. Door de samenwerking van de verschillende coöperaties binnen REScoop Limburg vindt kennisdeling plaats en wordt financiële draagkracht bewerkstelligd.
Het elkaar ondersteunen bij het ontwikkelen van zonne- en windparken en het in coöperatief verband lokaal laten exploiteren hiervan, draagt bij aan de financiële draagkracht van lokale initiatieven. De kracht van de coöperatieve gedachte wordt zo regionaal in de gehele energietransitie cyclus benut, waardoor steeds meer regionale energie onafhankelijkheid ontstaat.

Doelstellingen

Voor de periode 2021-2023 hebben we een achttal doelstellingen gedefinieerd.