Veel gestelde vragen over windenergie

Veel gestelde vragen over windenergie

Algemene vragen

Waarom hebben we windenergie nodig?

Het klimaat verandert als gevolg van de toename van CO2 (kooldioxide) in de atmosfeer. CO2 komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen (aardolie, gas, kolen). Dit willen we niet en daarom zijn er alternatieve energiebronnen nodig. Een daarvan is windenergie. Windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen. Volgens de EU-richtlijnen moet duurzame energie in het jaar 2020 ten minste 20% van Europa's energieverbruik uitmaken. Nederland heeft een doelstelling van 14% in 2020 opgelegd gekregen. Binnen het kader van het Energieakkoord spannen overheid en marktpartijen zich in om deze doelstelling te halen. Ook is een verdere stijging afgesproken naar 16% in 2023. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie waarmee Nederland deze doelstelling kan halen.

Windenergie in de gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert

Waarom windmolens in de vier gemeenten?

De vier gemeenten zijn vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid. Dit dankzij goede samenwerking met partners en betrokkenheid bij lokale burgerinitiatieven. Zij vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan hernieuwbare of duurzame energie; toekomstgericht en innovatief. Daarom staan de gemeenten open voor windenergie. Natuurlijk mits omwonenden betrokken zijn bij initiatieven en opbrengsten worden ingezet voor de lokale gemeenschap.

Wordt de inwoner betrokken?

Kunnen wij als inwoner meedoen?

Ja, absoluut, dat is zelfs de bedoeling. Zowel de gemeenten als initiatiefnemers vinden het belangrijk om met omwonenden in gesprek te gaan over hoe u het beste betrokken kan worden bij de vervolgstappen van de ontwikkeling van windenergie. Dat gaat over hoe u geïnformeerd wil worden maar ook hoe de omgeving meeprofiteert van een windpark. In de uitgangspunten die de gemeenten hebben opgesteld is zelfs opgenomen dat windparken bij voorkeur in coöperatief verband moeten plaatsvinden en dat opbrengsten zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen. Hiervoor worden profijtplannen opgesteld!

Locatie en turbines

Waar komen de turbines te staan?

De locaties zijn per gemeente bekend. Hoe de turbines precies ingepast worden is nog niet definitief. Voor een kaartoverzicht van de locaties klik hier.

Overlast en schade

Hoeveel hinder veroorzaken deze turbines?

Dat is sterk afhankelijk van waar u woont en waar u hinder van ervaart. Gemeenten en initiatiefnemers vinden het belangrijk dat hierover gesproken wordt met omwonenden. Dit om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om eventuele hinder te verminderen. Uiteraard blijft alles binnen alle wettelijke eisen. Er worden alleen vergunningen afgegeven als aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Meer info over windenergie

Hoe ziet een windpark eruit?

Windmolens zijn landschap overstijgend. Er wordt rekening gehouden met de effecten van de windturbines op het landschap. Daarnaast wordt er een zo rustig mogelijk beeld voor de omgeving gecreëerd. Zo zal een windturbine minder effect hebben op landschap als het landschap bestaat uit grote kavels. Naast het landschap hebben verschillende opstellingen met windturbines effect. Een lijnopstelling heeft minder effect op het landschap dan een zwermopstelling. Dat is de reden dat er enkel lijnopstellingen gerealiseerd worden.

Voor meer informatie kunt u ook de site van RVO bezoeken.